Head to Heart logo
Head to Heart logo
Head to Heart logo

Privacyverklaring

HomePrivacyverklaring

Privacyverklaring Head-to-Heart

Dit is de privacyverklaring van Head-to-Heart. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn klanten, potentiële klanten en andere personen die mijn website bezoeken of contact met mij hebben.

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van de in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact met mij opnemen via telefoon: 06-20608460 of per e-mail: info@head-to-heart.nl . Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je je klacht liever niet bij mij indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Head-tot-Heart is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerkt Head-tot Heart?

Klantdossier

Indien je een opdracht aan Head-to-Heart verstrekt, verwerk ik persoonsgegevens die jij (en je (ex-)partner) aan Head-to-Heart verstrekken. Dit zijn in ieder geval de contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Hierbij kan sprake zijn van gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn voor Head-to-Heart inzichtelijk waar een geheimhoudingsplicht geldt.

Facturering

Indien een opdracht aan Head-to-Heart verstrekt is, worden ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Head-to-Heart verricht. Naast de contactgegevens gaat het om het bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien je contact met opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerkt Head-to-Heart de gegevens die je verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die je aan ons verstrekt en de reden waarom je contact met ons zoekt.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Coaching en mediaton dossier

Head-to-Heart gebruikt de persoonsgegevens die jij/ jullie hebben verstrekt in het kader van een opdracht om het coaching- of mediation dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraag ik jullie om toestemming om jullie persoonsgegevens te verwerken. Je geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst of opdrachtbevestiging coaching te tekenen. Als je deze toestemming niet geeft kun je helaas geen gebruik maken van de diensten van Head-to-Heart, omdat Head-to-Heart de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. Jij/Jullie hebben het recht om de toestemming weer in te trekken. Head-to-Heart mag dan geen gegevens meer van jullie verwerken. Head-to-Heart kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor jou/jullie verrichten, en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die jij/jullie hebben verstrekt, gebruikt Head-to-Heart om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die jij/jullie met mij sluiten, uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die je aan Head-to-Heart verstrekt gebruik ik om contact met je op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van mijn werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dossier

Head-to-Heart bewaart het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaart Head-to-Heart een dossier langer dan zeven jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de mediator/coach van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Head-to-Heart bewaart eigen administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Head-to-Heart bewaart overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij je eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij je gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator/coach verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider.

Het mediationdossier wordt, indien dit wettelijk gezien noodzakelijk is of indien jullie dit wensen, ingediend bij de rechtbank. Zowel de advocaat die dit voor mij indient, als de (medewerkers van de) rechtbank hebben inzage in jullie gegevens.

Head-to-Heart verstrekt, zonder je schriftelijke toestemming, je gegevens verder niet aan derden tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Head-to-Heart maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Head-to-Heart gebruikt technische en functionele cookies welke noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Met jouw toestemming plaats ik ook "tracking cookies" op je computer. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina's je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van je online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Zie hiervoor contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan ik vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser.

Tot slot wordt door Head-to-Heart website een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Om in te zien welke cookies ik exact gebruik, klik je op 'Details tonen in onze 'cookie-balk'. Indien deze niet zichtbaar is, omdat er al een keuze gemaakt is, kan deze zichtbaar gemaakt worden door te klikken op het 'cookie-symbool' onder in de website.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Head-to-Heart heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplicht Head-to-Heart onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de

privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die Head-to-Heart verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen en je per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

 

Kennismakingsgesprek gratis en vrijblijvend

Head to Heart © 2024 Alle rechten voorbehouden