Head to Heart logo
Head to Heart logo
Head to Heart logo

Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Head-to-Heart en mijn klanten. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website (www.head-to-heart.nl ).

1.2 Waar “jij” of “jullie” staat, bedoel ik “de klant”, waar “ik” staat, wordt Head-to-Heart bedoeld.

1.3 Op al mijn werkzaamheden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.4 Jullie erkennen de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het geven van een opdracht aan Head-to-Heart, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door jullie zijn verworpen.

2. Offerte

2.1 Alle voorstellen zijn vrijblijvend, partijen zijn pas gebonden nadat de opdracht schriftelijk of per e-mail is bevestigd, of indien er daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Indien Head-to-Head derden voor jullie inschakelt, dan zullen deze kosten door jullie zelf direct aan de derde partij worden betaald.

2.3 In het geval van onvoorziene kosten, zullen deze worden doorbelast aan jullie. Uiteraard zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt indien dit zich voordoet.

2.4 Al onze prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief leges en griffierecht.

3. Opdracht

3.1 Een opdracht komt tot stand door het ondertekenen van de mediationovereenkomst of coaching opdrachtbevestiging.

3.2 Indien jullie gedurende het traject wijzigingen willen aanbrengen in de dienstverlening, dan is dat mogelijk mits tijdig aangegeven. Eventuele aanvullende kosten zullen door Head-to-Heart bij jullie in rekening worden gebracht.

3.3 Wanneer jullie de opdracht geheel of gedeeltelijk willen annuleren (om welke reden dan ook), of dat Head-to-Heart van (één van) jullie niet de mogelijkheid krijgt om de opdracht behoorlijk uit te voeren, dienen jullie de vergoeding voor de gehele opdracht te voldoen. Mocht Head-to-Heart om moverende redenen uit coulance besluiten om (een deel van) de te betalen vergoeding te crediteren, dan geldt hiervoor een wachttermijn van 1 maand.

3.4 De dienstverlening eindigt twee maanden na inschrijving van de echtscheiding (of beëindiging geregistreerd partnerschap) in de registers van de burgerlijke stand of na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst bij beëindiging samenleving of bij de schriftelijke bevestiging van een tussentijds einde van het traject. In het coaching traject eindigt dienstverlening bij het eindevaluatiegesprek (laatste face to face contact).

4. Uitvoering

4.1 Head-to-Heart is afhankelijk van jullie voor het aanleveren van de benodigde gegevens. Jullie zorgen ervoor dat de aangeleverde gegevens correct en compleet zijn, Head-to-Heart is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat we zijn uitgegaan van door jullie verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4.2 De eventuele (financiële) gevolgen van vertraging of oponthoud zijn niet voor rekening van Head-to-Heart. In het geval dat Head-to-Heart de oorzaak is van de vertraging of oponthoud kunnen de gevolgen wel voor rekening van Head-to-Heart zijn, tenzij er sprake is van overmacht.

4.3 Head-to-Heart kan vooraf nooit precies zeggen hoeveel tijd er benodigd is voor jullie traject, dat hangt in grote mate van jullie zelf af. Head-to-Heart spant in om het nooit langer te laten duren dan nodig is.

4.4 Head-to-Heart voert haar diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Al mijn diensten hebben het karakter van een inspanningsverbintenis, omdat ik het beoogde resultaat niet kan garanderen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Als Head-to-Heart aantoonbaar niet zorgvuldig is geweest en niet alle deskundigheid en vakmanschap heeft ingezet, is Head-to-Heart aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het betaalde honorarium.

5.2 Head-to-Heart is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte (bedrijfs-)schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

5.3 Head-to-Heart is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor derden en de door derden geleverde werkzaamheden of diensten.

5.4 Jij/Jullie zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van volledige honorarium.

5.5 Head-to-Heart verplicht zich om met de door jullie verstrekte gegevens, documenten, etc. vertrouwelijk om te gaan en goed te bewaren. Voor zover niet door de verzekering gedekt, aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor teloorgang bij brand, diefstal, breuk, etc. Head-to-Heart ontvangt bij voorkeur een kopie van de originele documenten.

6. Betaling

6.1 Jullie ontvangen de factuur voor het te betalen bedrag na ondertekening van de mediationovereenkomst of coaching opdrachtbevestiging, na elke sessie .

6.2 De betalingstermijn van de factuur is binnen 7 dagen na factuurdatum.

6.3 Bij uitblijven van betaling van de factuur, zal deze na herinnering en aanmaning, uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die dit met zich meebrengt zullen op jullie worden verhaald.

7. Klachten en Geschillen

7.1 Het indienen van een klacht dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

7.2 Jullie zullen meewerken aan het onderzoek dat gedaan wordt ter vaststelling van de klacht.

7.3 Wanneer jullie ontevreden zijn, dan zullen we hierover in gesprek gaan en daar waar mogelijk verbeteren. Indien dit niet mogelijk is, dan zal (indien van toepassing) een in onderling overleg vast te stellen kortingsbedrag verleend worden.

7.4 Een klacht ten aanzien van een deel van de werkzaamheden, geeft niet het recht tot afkeuring van de gehele werkzaamheden. De betalingsverplichting blijft dan ook bestaan.

7.5 Mochten we de klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kan er sprake zijn van een geschil. Een geschil is aanwezig, indien een partij verklaart dat dit het geval is. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.

Kennismakingsgesprek gratis en vrijblijvend

Head to Heart © 2024 Alle rechten voorbehouden